بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇرىمجى نانساننان 50 جىلدان بەرى تۇڭعىش رەت ءىلبىستى سۋرەتكە ءتۇسىردى

2015.01.14 14:16   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 14 – قاڭتار، بەيجيڭ. ازيا كىندىگى تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، جۋىردا حايۋاناتتاردى قورعاۋعا ەرىكتى تۇردە اتسالىسىپ جۇرگەن حالىقتىق ۇيىمداردىڭ ءبىرى ءۇرىمجى ماڭىنان ءىلبىستى سۋرەتكە تۇسىرگەنىن حابارلاعان. ولار نانساندا ينفرا قىزىل ساۋلەلى فوتواپپارات ورنالاستىرۋ ارقىلى ءىلبىستى 7 رەت فوتوسۋرەتكە جانە كەسكىنگە تۇسىرگەن. ۇعىسۋعا قاراعاندا، بۇل ءۇرىمجى ماڭىنداعى نانسان تاۋىنان 50 جىلدان بەرى تۇڭعىش رەت ءىلبىستىڭ فوتوسۋرەتكە ءتۇسىرىلۋى ەكەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت