بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جالعان بەلەت جاساپ ساتاتىن ەرەكشە ءىرى قىلمىستىق توپ قۇرىقتالدى(3)

2015.01.26 14:43  

جالعان بەلەت جاساپ ساتاتىن ەرەكشە ءىرى قىلمىستىق توپ قۇرىقتالدى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت