بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

مەككەدە تۋىلعان تاپتالۋ وقيعاسىندا 717 ادامنىڭ قازا بولعانى تۇراقتاندىرىلدى(2)

2015.09.25 14:21   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

مەككەدە تۋىلعان تاپتالۋ وقيعاسىندا 717 ادامنىڭ قازا بولعانى تۇراقتاندىرىلدى(2)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت