بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۆولكسۋاگەن اۆتوكولىك سەرىكتىگىنىڭ جوعارى دارەجەلى ءمانساپتىسى لاس گازدى شىعارۋ بولشەگىن جالعاننان جاساۋ ءىسى تۋرالى ا ق ش – ىندا كەشىرىم سۇرادى

2015.10.10 15:26   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 10 – قازان، بەيجيڭ. 8 – قازان، ا ق ش – تىڭ استاناسى ۆاشينگتون، ۆولكسۋاگەن اۆتوكولىك سەرىكتىگى ا ق ش بولىمشە سەرىكتىگىنىڭ مەڭگەرۋشىسى، باس اتقارۋشىسى مايكەل حورن ا ق ش پارلامەنت قاۋىمدىق پالاتاسى ەنەرگيا جانە ساۋدا كوميتەتىندە وتكىزىلگەن اڭىس تىڭداۋ جينالىسىندا كۋاگەر بولدى ءارى اتالعان جينالىستا ۆولكسۋاگەن اۆتوكولىك سەرىكتىگىنىڭ لاس گازدى شىعارۋ بولشەگىن جالعاننان جاساۋ ءىسى تۋرالى كەشىرىم سۇرادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت