بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يتاليانىڭ ەتنا جانار تاۋى اتىلىپ، تىك اتىلعان وت ۇشىقىنى ايبىندى كورىنىس قالىپتاستىردى(2)

2015.12.04 14:16   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

يتاليانىڭ ەتنا جانار تاۋى اتىلىپ، تىك اتىلعان وت ۇشىقىنى ايبىندى كورىنىس قالىپتاستىردى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت