بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

13 - كەزەكتى بۇكىل مەملەكەتتىك قىسقى دەنە تاربيە جارىسىنىڭ باستالۋ ۋاقىتىن شەگەرىپ ساناعاندا 30 كۇن قالدى، شينجياڭدا ون مىڭ ادام جاياۋ ءجۇرۋ ارقىلى قۇتتىقتادى

2015.12.22 16:25   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 22 - جەلتوقسان، بەيجيڭ. 21 - جەلتوقسان كۇنى تۇستەن بۇرىن، «بۇكىل حالىق دەنە شىنىقتىرۋ جانە قىسقى جارىستى بىرگە وتكىزۋ»، سونداي - اق جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسى 13 - كەزەكتى بۇكىل مەملەكەتتىك قىسقى دەنە تاربيە جارىسىنىڭ باستالۋىنا 30 كۇن قالعان كۇنى ون مىڭ ادامدىق جاياۋ ءجۇرۋ - قولتابىن قويۋ قيمىلى ءۇرىمجى اۋدانىندا وتكىزىلدى.

  ۇعىسۋعا قاراعاندا، وسى جولعى جاياۋ ءجۇرۋ قيمىلى ءۇرىمجى، فۋكاڭ، قارامايلى قاتارلى بۇكىل شينجياڭنىڭ 14 ايماق، وبلىس قالالارىندا وقساس ءبىر كۇندە وتكىزىلىپ، قيمىلعا قاتىناسقان ادام سانى ون مىڭنان استى، مۇندا تەك ءۇرىمجى اۋدانى قىستىق دەنە تاربيە ورتالىعىنىڭ وزىندە 3000 تارتا ادام قاتىناسىپ، بۇرىن - سوڭدى بولماعان سالتاناتپەن وتكىزىلدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت