بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يراقتىڭ استاناسىندا تۋىلعان قوپارىلىس شابۋىلىندا 23 ادام قازا بولدى(2)

2016.02.29 14:17   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

يراقتىڭ استاناسىندا تۋىلعان قوپارىلىس شابۋىلىندا 23 ادام قازا بولدى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت