بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش فەدەراتسيالىق زاپاس قور جۇيەسى ءبىر جىلدان سوڭ تاعى دا ءوسىمدى جوعارىلاتتى(3)

2016.12.15 14:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ا ق ش فەدەراتسيالىق زاپاس قور جۇيەسى ءبىر جىلدان سوڭ تاعى دا ءوسىمدى جوعارىلاتتى(3)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت