بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يراقتىڭ استاناسىندا قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، از دەگەندە 35 ادام قازا بولدى

2017.01.03 14:35   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 3 – قاڭتار، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 2 – قاراشا، يراقتىڭ استاناسى باعدات قالاسى، ادامدار قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلعان ناق مايدانداعى اۆتوكولىك قالدىقتارىنىڭ ماڭىنا جينالۋدا. يراق ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ءمانساپتىسىنىڭ ايتۋىنشا، يراقتىڭ استاناسى باعدات قالاسىنىڭ شىعىس بولەگىندەگى سادىر قالاسىندا سول كۇنى تۇستەن بۇرىن اۆتوكولىك قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، از دەگەندە 35 ادام قازا بولىپ، 61 ادام جارالانعان. جارالانعاندار مەن قازا بولعاندار سانى كوپ بولىپ عانا قالماستان، ماڭىنداعى بازارلار مەن دۇكەندەردە اۋىر دارەجەدە ويراندالعان. قازىرگە دەيىن ٵر قانداي ۇيىم اتالعان ۋاقيعاعا جاۋاپتى ەكەندىگىن جاريالامادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت