بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«كورىكتى جۇڭگو» اتتى ساياحات ورىندارىن ۇگىتتەۋ جارناماسى كانادانىڭ تورونتو قالاسىندا قويىلدى(3)

2017.01.03 16:05   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

«كورىكتى جۇڭگو» اتتى ساياحات ورىندارىن ۇگىتتەۋ جارناماسى كانادانىڭ تورونتو قالاسىندا قويىلدى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت