بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جاڭا داۋىردەگى جەلەكتىلەردىڭ كۇش – قۋاتىن تاسقىنداتايىق(2)

2018.03.09 15:23   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

جاڭا داۋىردەگى جەلەكتىلەردىڭ كۇش – قۋاتىن تاسقىنداتايىق(2)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت