بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

نانجيڭدە شيە گۇلى قۇلپىرا اشىلىپ، ساياحاتشىلاردى باۋرادى

2023.03.17 15:18   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 3 – ايدىڭ 15 – كۇنى ادامدار نانجيڭ ورمان شارۋاشىلىعى داشۋەسىنىڭ اۋلاسىندا شيە گۇلىن تاماشالاۋدا.

  جۋىردا نانجيڭدە شيە گۇلى قۇلپىرا اشىلىپ، ارايلى بۇلتتاي كوز جاۋىن الىپ، ساياحاتشىلاردى تاماشالاۋعا باۋرادى. شينحۋا اگەنتتىگى (ليۋ جيانحۋا فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى