بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>مادەنيەت

تاعى دا توپ جارىپ كەلدى

2014.01.10 14:50   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جۋىردا اۆتونوميالى رايوندىق مادەنيەت سارايى، شينجياڭ قازاق مادەنيەت قوعامى جاعىنان ۇيىمداستىرىلىپ، رايونىمىزدىڭ ورتالىعىءۇرىمجى قالاسىندا وتكىزىلگەن تۇڭعىش كەزەكتى «جۇڭگو قازاق ماي بوياۋلى سۋرەت تۋىندىلار كورمەسىندە» بۋىرشىن اۋداندىق مادەنيەت ءۇيىنىڭ قىزمەتكەرى، تانىمالى سۋرەتشى مۇقامەتجان تالعاتبەك ۇلىنىڭ تۋىندىسى «مەرەكە» 1-دارەجەلى تۋىندى بولىپ باعالاندى.

  سۋرەتشى مۇقامەتجان تالعاتبەك ۇلى قاجىرلى ەڭبەككەرلىگىمەن، جاسىنان قىزىققان سۋرەت كاسىبىن تابىستى جالعاستىرۋىمەن، ىزدەنگىش تالانتىمەن كوزگە تۇسكەن سۋرەتشىلەردىڭ ءبىرى. ونىڭ اۋىل ءومىرىن، ۇلى تابيعاتتى بەينەلەگەن تۋىندىلارى وزىندىك بوگەنايىمەن كوزگە ءتۇسىپ، كاسىپتەستەرى مەن قالىڭ قاۋىمىنىڭ جاقسى باعاسىن الىپ كەلەدى. وسى رەتكى تۇڭعىش كەزەكتى «جۇڭگو قازاق ماي بوياۋلى سۋرەت تۋىندىلار كورمەسىنە» ونىڭ ءتورت بىردەي ماي بوياۋلى تۋىندىسى سارالانىپ، مامانداردىڭ جوعارى باعاسىن الدى.

  قازىرگە دەيىن مۇقامەتجاننىڭ «تۋىسشىلاۋ»، «مەرەكە»، «كەشكى اراي» قاتارلى تۋىندىلارى مەملەكەتتىك 2 - رەتكى از ۇلت سۋرەتشىلەر كورمەسىندە 2 - دارەجەلى، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق «بۇقارالىق جۇلدىزدار» باسەكەسىندە 1 - دارەجەلى بولىپ، رايونىمىز ءىشى - سىرتىنداعى باسەكەلەردە توپ جارىپ كەلسە، مەملەكەتتىك ساياسي كەڭەس جاعىنان وتكىزىلگەن مەملەكەت بويىنشا ۇلتتار ىنتىماعىن جىرلاۋ تاقىرىبىنداعى كورمەگە تاڭدالىپ، مەملەكەتتىك ساياسي كەڭەس كورمە زالىنا قويىلعان. كوپتەگەن تۋىندىلارى اۆتونوميالى رايوندىق، ايماقتىق كورمەلەرگە قويىلعان جانە ارحيۆ سارايلارىندا ساقتاۋعا الىنعان. سۋرەتتە: سۋرەتشى مۇقامەتجان تالعاتبەك ۇلى جۇمىس ۇستىندە.

  دۋمان سايدە ۇلى حابارلايدى (بۋىرشىن اۋداندىق پارتكوم ۇگىت ءبولىمى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت