بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ا ق ش – تىڭ ميشگان شتاتىندا قارلى بوران سوقتى

2014.01.08 14:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حابارعا قاراعاندا، سولتۇستىك ۇيەك سۋىق اعىسى ا ق ش – تىن شارپىعان، ءارى ا ق ش – ىنىڭ كوپ جەرىندە سيرەك كەزدەسەتىن قاقاعان اياز بولىپ، كوپتەگەن جەرلەردە اۋا رايى 20 جىلدان بەرى بولماعان ەڭ تومەن تەمپەراتۋرالى شەككە جەتكەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت