بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

«رەسەي بىن لادىنى» قىسقى وليمپيادانى ويرانداۋدى جوسپارلاعان

2014.01.07 14:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ۋماروۆ قازىر رەسەي اماندىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ ۇرەيىن ۇشىراتىن ادامداردىڭ ءبىرى، «رەسەيدىڭ ءبىرىنشى اتا جاۋى» دەپ قارالىپ، ول «رەسەي بىن لادىنى» دەپ تە اتالعان. ول ءارقانداي شارالاردى قولدانىپ، سوچي قىسقى وليمپياداسىنىڭ ءساتتى وتكىزىلۋىنە بوگەت جاسايتىنىن ءارى بۇلدىرەتىنىن ايتقان. ۆولگاگراد قالاسىندا تۋىلعان لاڭكەستىك ۋاقيعاسىنان كەيىن، لاڭكەستىك قيمىلدى زەرتتەيتىن بىرنەشە مامان: ۋماروۆ باسشىلىق ەتكەن «كاپكاز امىرلىك مەملەكەتى» ۇيىمى وسى جولعى لاڭكەستىك ۋاقيعاسىن تۋدىرعان استىرتىن جەندەتتەر بولۋى مۇمكىن دەپ تۇسپالداعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت