بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ىندەت كەزىندە كوزدى قالاي قورعاۋ كەرەك؟

2020.03.01 18:52   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ىندەت كەزىندە كوزدى قالاي قورعاۋ كەرەك؟

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت