بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

«انارحان» سەريالىنداعى رولدارىن ويداعداي سومداعان جاعىمسىز كەيپكەرلەر

2013.05.06 14:58   كەلۋ قاينارى : شينجياڭ حالىق راديو ستانسياسى تورابى

    كەلۋ قاينارى: ورتالىق تەلەۆيزيا تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت