بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

4-شىلدە، ءۇرىمجى، بۇل جەردە بار تىرشىلىك باياعىسىنداي قالىپتى ءجۇرىپ جاتىر

2013.07.05 13:55     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 داي لان، حۋاڭ ۋىنبولاردىڭ سۋرەتتى حابارى. بىرنەشە كۇننەن بەرى اۋاسى سالقىن بولىپ تۇرعان ۇرىمجىدە 4-شىلدەدە كۇن اياق استىنان قاتتى ىسىپ كەتتى.

 تۇستەن بۇرىن ساعات 8 مولشەرىندە، تيانشان رايونى ىنتىماق باتىس جولى الەۋمەتتىك رايونى 74-اۋلاداعى ەلقۇمار نان دۇكەنى ءوز ۋاعىندا ساۋداسىن باستادى. دۇكەن قوجايىنى تۇرعۇن نۇرمامەت نان دۇكەنىنىڭ الدىندا تۇرىپ الارماندارعا ىقلاسپەن امانداستى.

 تۇرعۇننىڭ نان دۇكەنىنەن شىققان سوڭ ءتىلشى اۆتوكولىكپەن قالانىڭ وڭتۇستىگىنە جايعاسقان شينجياڭ ۋنيۆەرسيتەتىنە كەلدى. ۋنيۆەرسيتەتتە ستۋدەنتتەر ءوز ويلارى بويىنشا، اياقتاۋ الدىندا تۇرعان وقۋ ماۋسىمىمەن قوشتاسىپ جاتىر. اعاشتىڭ ساياسىنان ەكى-ۇشتەن بىرىگىپ كولەڭكەلەپ، ءبىلىم تەڭىزىندە ەركىن سامعاعان وقۋشىلار كورىنەدى. شىلىڭگىر ىستىقتاعى ۇرىمجىدە، جۇرت بۇرىنعىداي كۇندەلىكتى جۇمىسىن ىستەپ، بار تىرشىلىك باياعىسىنداي قالىپتى ءجۇرىپ جاتىر.

 (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

 http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2013-07/05/nw.D110000renmrb_20130705_1-04.htm
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.