بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

ءۇرىمجى قالاسىنداعى ستۋدەنتتەردىڭ قىزمەت ىزدەۋ - كاسىپ جاراتۋىنا بەرىلەتىن قوسىمشا قاراجات 800 يۋان بولدى

2017.02.20 14:32     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 20 – اقپان، بەيجيڭ. بيىلدان باستاپ ءۇرىمجى قالاسىندا ستۋدەنتتەردىڭ قىزمەت ىزدەۋ - كاسىپ جاراتۋىنا بەرىلەتىن قوسىمشا قاراجات بۇرىنعى 500 يۋاننان ءوسىرىلىپ 800 يۋان بولدى. جوعارى مەكتەپتەن، ورتا تەحنيكومنان وقۋ بىتىرگەندەردىڭ وزدەرى كاسىپ جاراتقان، سونداي – اق سول كاسىپتەرىمەن تۇراقتى شۇعىلدانىنا ءبىر جىل تولعان بولسا، ولاردىڭ ءار قايسىنا ءبىر جولدا 20 مىڭ يۋان كاسىپتەنۋ – كاسىپ جاراتۋ شابىتتاندىرۋ قاراجاتى بەرىلەدى.

 ءۇرىمجى قالاسى 16 - اقپاندا «جاڭا جاعداي تۇسىندا كاسىپتەنۋ – كاسىپ جاراتۋ قىزمەتىن ويداعىداي ىستەۋ جونىندەگى پىكىردى» (تومەندە قىسقارتىلىپ «پىكىر» دەلىنەدى) جاريالادى، «پىكىر» جاريالانعان كۇننەن باستاپ سىناق رەتىندە ءبىر جىل اتقارىلادى.

 «پىكىردە» بىلاي دەلىنگەن: 2017 – جىل بۇكىل قالادا كاسىپتەنگەن قالا – اۋىل ادامدارىن 100 مىڭنان اسىرۋ؛ جاڭادان كاسىپ جاراتقان ادام سانىن ءتورت مىڭنان اسىرۋ، كاسىپ جاراتىپ، كاسىپتەنۋگە باستاماشى بولعان ادام سانىن 12 مىڭعا جەتكىزۋ؛ قالا – اۋىلداعى ەڭبەككۇشتەردەن 110 مىڭنان استام ادامدى (رەتتەن) كاسىپتىك جاقتان جەتىلدىرۋ، وسى ارقىلى كاسىپ سالاسى دامۋىنىڭ ونەرلى ەڭبەكشىلەرگە بولعان قاجەتىن نەگىزىنەن قامتاماسىزداندىرۋ، جوعارى مەكتەپ بىتىرگەن ستۋدەنتتەردىڭ كاسپتەنۋ سالىستىرماسىن 85 پايىزدان اسىرۋ كەرەك.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار