بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جۇڭگولىق قىز وقۋشىلارعا ءۇنسىز ازا ءبىلدىرىپ، تۋىستارىنا كوڭىل ايتتى

2013.07.09 15:19   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  2013-جىلى 8-شىلدەدە جىجياڭ ولكەسىنىڭ چۇيجوۋ، جياڭشان قالاسىندا مىڭداعان وقۋشىلار مەن قالا تۇرعىندارى وزدىكتەرىنەن ۇيىمداسىپ اۋە شىرعالاڭىندا قازا بولعان وقۋشىلارعا ازا ءبىلدىردى.

  8-شىلدە ساعات 7 دەن 7 مينۋت وتكەندە جياڭشان قالاسىندا مىڭداعان وقۋشىلار مەن قالا تۇرعىندارى وزدىكتەرىنەن قالا رايونىنداعى شۇيجياڭ باقشاسىنا كەلىپ، ءبىر نەشە كۇننىڭ الدىنداعى اۋە شىرعالاڭىندا قازا بولعان ەكى وقۋشى يە مىڭيۋان مەن ۋاڭ لينجياعا ازا ءبىلدىردى. ازا بىلدىرۋگە قاتىناسقان وقۋشىلار مەن قالا تۇرعىندارى قولدارىنا جاس گۇل ۇستاپ، بالاۋىز شام تۇتاتىپ، ۇشپا شام ۇشىرىپ، شىرعالاڭدا قازا بولعان وقۋشىلاردىڭ اتىن اتاپ: «يە مىڭيۋان، ۋاڭ لينجيا، تەزىرەك قايتىپ كەلىڭدەر! ءبىز سەندەردى كۇتەمىز...» ــ دەدى.

  (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋداردى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت

  • 12-بازار باسقارۋ كاسىبى، قىزمەتكە ورنالاۋ كورسەتكىشى %85