بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

قورقىنىشتى! اتىن ەستىگەندە ۇرەيىڭىز ۇشاتىن «ادام جەيتىن بالىق»(2)

2013.07.22 14:32  

قورقىنىشتى! اتىن ەستىگەندە ۇرەيىڭىز ۇشاتىن «ادام جەيتىن بالىق»(2)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 【21】 【22】 【23】 【24】 【25】 【26】 【27】 【28】 【29】 【30】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت