بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

چىڭدۋدا ءبىر تۇرعىندار رايونىندا 400 وتباسى تاۋباۋ دۇكەنىن اشقان

2013.07.25 15:29   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  24-شىلدە، سىچۋان ولكەسى چىڭدۋ قالاسى، چىڭدۋ قالالىق شيندۋ رايونى دافىڭ كوشەسى 138- ءنومىرلى كورىكتى تۇرعىندار رايونى، تۇرعىندار جاعىنان «تاۋباۋ تۇرعىندار رايونى» اتالعان. اتالعان تۇرعىندار رايونىندا 1000 نەشە وتباسى بار بولىپ، مۇنىڭ ىشىندە 400 وتباسى تاۋباۋ دۇكەنىن اشىپ ساۋدا ىستەگەن. ءبىراق جاقىندا، بۇل تۇرعىندار رايونىنىڭ قورا-جاي باسقارۋ مەكەمەسى باسقا تۇرعىنداردىڭ قالىپتى تۇرمىس كەشىرۋىن قورعاۋ ءۇشىن، تاۋباۋ دۇكەنىن اشقان تۇرعىنداردى رەتكە سالۋ جونىندە ۇقتىرۋ شىعارعان، قورا-جاي باسقارماسى تاۋباۋ دۇكەنىن اشاتىن تۇرعىنداردىڭ وسى رايونىنان تەزىرەك كوشۋىن وتىنگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت