بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ءۇندىستاندا اۆتوبۋز كانالعا قۇلاعان(4)

2013.08.01 14:20  

ءۇندىستاندا اۆتوبۋز كانالعا قۇلاعان(4)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت