بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

قىران وزەنىندەگى 10 كوپىر(8)

2013.09.10 16:46  

سالىنۋ ۇستىندەگى اعاجاي كوپىرى
سالىنۋ ۇستىندەگى اعاجاي كوپىرى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • قىران كوپىرى