بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بۇكىل ەلدەگى قوعام حاۋىپسىزدىك ورگاندارى چيڭداۋدا جاتتىعۋ ۇيىمداستىردى(5)

2013.09.11 15:48  

بۇكىل ەلدەگى قوعام حاۋىپسىزدىك ورگاندارى چيڭداۋدا جاتتىعۋ ۇيىمداستىردى(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • قىران كوپىرى