بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

گەرمانيادا دۇنيە جۇزىلىك ەكىنشى سوعىس كەزىندەگى سالماعى 1.8 توننالىق بومبا تابىلعان

2013.11.05 16:13   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» 3-قاراشادا بەرگەن حابارى. گەرمانيا ماماندارى دۇنيە جۇزىلىك ەكىنشى سوعىس كەزىندە بىرىككەن ارميا بومبىلاعان رۋر ونەر-كاسىپ رايونىنىڭ اۋە قاتىناسىنىڭ كونە سۋرەتتەرىنە تالداۋ جۇرگىزىپ جۇرگەندە، باتىس قالا دورتمۋند قالاسىنان دۇنيە جۇزىلىك ەكىنشى سوعىس كەزىندەگى جارىلماي قالعان بومبانى بايقاعان، بومبانىڭ ماڭىنداعى 1.5 كيلومەتر جەردەگى 20 مىڭنان استام تۇرعىن تۇگەلىمەن باسقا جەرگە كوشىرىلگەن.

  بۇل الىپ بومبا دۇنيە جۇزىلىك ەكىنشى سوعىس كەزىندە بىرىككەن ارميانىڭ رۋر رايونىنا شابۋىلداعان كەزىندە تاستاعان بومباسى بولۋى مۇمكىن، بومبانىڭ سالماعى 1.8 توننا شىققان، گەرمانيالىق ماماندار 3 - قاراشا كۇنى بۇل بومبانى شەشىپ جوتكەپ اكەتكەن.

  گەرمانيادا ۇنەمى دۇنيە جۇزىلىك ەكىنشى سوعىس كەزىندەگى جارىلماي قالعان بومبالار تابىلىپ وتىرادى، ءبىراق دورتمۋندا تابىلعان مىناداي الىپ بومبا راسىندا سيرەك كەزدەسەدى. ەكى جىلدىڭ الدىندا، گەرمانيانىڭ كوبلەنز قالاسىنان وسى تيىپتەگى الىپ بومبا تابىلعان، ول كەزدە ماڭايىنداعى 45 مىڭ تۇرعىن حاۋىپسىز جەرگە كوشىرىلگەن ەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت