بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى

ءۇندىستاندىق نارەستە قىزدىڭ دەنەسىنە تۇك قاپتاعان

2013.11.05 13:41     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى


 انگليا مەديالارىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءۇندىستاندىق ءبىر وتباسىندا تاريحتا سيرەك كەزدەسەتىن «قاسقىر ادام گەنى قوسانجارلامالى دەرتى» بار، ولاردىڭ وتباسىنداعىلاردىڭ ءبارىنىڭ باسىنان اياعىنا دەيىن تۇتاس تۇك وسكەن، سوندىقتان دا ولار «قاسقىر ادام وتباسى» دەپ اتالعان. نەشە كۇننىڭ الدىندا ولاردىڭ وتباسىندا تاعى ءبىر «جۇندەس بالا» دۇنيەگە كەلگەن.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.