بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كەسكىن

اراي ايدارقان ۇلى «اراي» ايدارىندا

2013.10.22 16:23  

    كەلۋ قاينارى: ورتالىق تەلەۆيزيا

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت