بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

استرونوميا ماماندارى جەر شارىمەن شامالاس پلانەتانى بايقاعان

2013.11.01 14:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ا ق ش استرونوميا مەكەمەسىنىڭ حابارى. استرونوميا ماماندارى جەر شارىمەن شامالاس پلانەتانى بايقاعان، جاقىندا بايقالعان بۇل كۇن جۇيەسىنەن سىرت پلانەتانىڭ ۇلكەن – كىشىلىگى جەر شارىمەن قارايلاس بولىپ، بۇل تۇڭعىش بايقالعان جەر شارىمەن ۇقساس تيىپتەگى پلانەتا.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت