بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

انگليادا بىرەۋ ناتسيستەر پارتياسىنىڭ اسكەري كيىمىن كيىپ زات ساتىپ الىپ جۇرگەن جەرىنەن ساقشىلار جاعىنان قۋدالانعان

2013.11.05 16:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  گەرمانيا «سۋرەت گازەتىنىڭ» 3-قاراشادا بەرگەن حابارى. انگليانىڭ كامبريج قالاسىندا ءبىر ەر كىسى ناتسيستەر پارتياسىنىڭ اسكەري كيىمىن كيىپ ەرەن بازارىنان كورىنگەن، بۇل جاعداي اينالاسىنداعىلاردىڭ نازارىن اۋدارعان. مۇنىمەن عانا تىنباستان، ول ۇلى ەكەۋى وزدەرىن گيتلەردىڭ مۇريتتەرىمىز دەپ كوپىرگەن.

  حابارعا قاراعاندا، بۇل جىگىتتىڭ اتى پاۋل بولىپ، بيىل 48 جاستا ەكەن. ول ناتسيستەر پارتياسىنىڭ قارا اسكەري كيىمىن كيىپ، شاشىن تاقىرلاپ الدىرعان. ەرەن بازارىنداعى جۇرت نازالانعاندىقتان، ساقشىلار ونى ەرەن بازارىنان قۋىپ شىققان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت