بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

انگليالىق فوتوشى جوعارى كەڭىستىكتەن لوندون قالاسىن سۋرەتكە العان

2013.12.27 13:07   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليا «كۇندەلىك پوچتا گازەتىنىڭ» جاقىنداعى سانىندا 731 مەتر بيىكتىكتەن تۇسىرىلگەن لوندون قالاسىنىڭ سۋرەتتەرىن جاريالاعان.

  انگليالىق فوتوشى جاسون حاۋكەس وسىنداي فورما ارقىلى جاقىنعى جىلداردان بەرى لوندون قالاسىندا بولعان وزگەرىستەردى ەستەلىككە العان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت