بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ استاناسىندا بۇلىك تۋىلىپ، 40تان استام قاتىناسۋشى اتىپ ءولتىرىلدى

2013.12.31 15:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شەتەل مەديالارىنىڭ حابارلاۋىنشا، كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتى اتالعان ەلدىڭ استاناسى كينشاسادا 30 – جەلتوقساندا بۇلىك تۋىلىپ، بۇزاقىلار بارىمتا ۇستاعان ءارى اۋەجاي مەن اسكەري جاقتىڭ باس شتابىنا وق شىعارعان، بۇلىككە قاتىناسقان 40 ادام اتىپ ولتىرىلگەن.

  كونگو (كينشاسا) ۇكىمەتىنىڭ مالىمدەمەشىسى مەندەنىڭ ايتۋىنشا، 16 ادام اۋەجايدا اتىپ ولتىرىلگەن، 8 ادام مەملەكەتتىك راديو-تەلەۆيزيا ستانسياسىنىڭ عيماراتىندا جويىلعان، 16 ادام باس شتاپتا اتىپ ولتىرىلگەن. قاراپايىم بۇقارانىڭ ءولىم – جىتىمگە، جارالانۋعا ۇشىراعانى تۋرالى مالىمەت جوق، حاۋىپسىزدىك قوسىندارىندا دا جارالانۋ، ءولىم – ءجىتىم بولماعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت