بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ميتسۋبيشي سۋلياۋ زاۆودىندا قوپارىلىس تۋىلىپ، قازىرگە دەيىن 5 ادام قازا بولدى(4)

2014.01.10 14:10  

ميتسۋبيشي سۋلياۋ زاۆودىندا قوپارىلىس تۋىلىپ، قازىرگە دەيىن 5 ادام قازا بولدى(4)

  

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت