بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

قار – مۇز مەرەكەسىندەگى ات ءۇستى ويىندارى

سۋرەتتەردى تۇسىرگەن باقىتبەك ءجۇمادىل ۇلى

2014.01.23 09:17   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  كوكبار

  قاڭتاردىڭ 18 - كۇنى باستالىپ، بيىل ناۋرىز ايىنىڭ باسىنا دەيىن جالعاساتىن موڭعۇلكۇرە اۋدانىنىڭ «اپپاق قارعا ماحاببات» اتتى قار - مۇز ساياحات مەرەكەسىندە قارلى القاپتاعى الامان بايگە، قىز قۋار، اۋدارىسپاق، كوكبار سياقتى ءداستۇرلى ات ۇستى ويىندارى كورسەتىلىپ، الىس - جۋىقتان كەلگەن ساياحاتشىلاردى باۋرادى. تومەندە وسى ساياحات مەرەكەسىنىڭ جەلىلەس قيمىلدارىنىڭ ىشىندەگى كورەرمەندەردى جەلپىندىرگەن ات ءۇستى ويىندارىنان كورىنىستەر.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت