بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شي – ان ورتالىق ەمحاناسىندا اۋرۋلار مەن دارىگەرلەر ارسىندا جاڭجال تۋىلعان

2014.01.23 14:58   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  22 – قاڭتار تاڭعا جۋىق، ءمالىم ميكرو بلوكتا: «شي – ان ورتالىق ەمحاناسىندا اۋرۋلار مەن دارىگەرلەر اراسىندا جاڭجال تۋىلىپ، ناۋقاستىڭ سەمياسىنداعىلار ورتالىق ەمحانانىڭ بالالار بولىمىنە باسىپ كىرىپ، بالتامەن كوپتەگەن دارىگەرلەر مەن ساقشىلاردى شاۋىپ جارالاعانىن» اشكەرەلەگەن. بۇگىن تۇستەن بۇرىن، باتىس ءوڭىر تورابىنىڭ ءتىلشىسى شي – ان قالالىق قوعام حاۋىپسىزدىك مەكەمەسى جاڭا قالا بولىمشەسىنە سۇحبات جاساۋ ارقىلى بۇل ءىستىڭ شىن تۋىلعانىن راستاعان، بۇل ۋاقيعادا دارىگەرلەر مەن سەسترالاردان 4 ادام جانە 2 ساقشى جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت