بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

انحۇي چاۋحۋ قالاسىنداعى قارت ەرلى - زايىپتى بالاسىن 15 جىل شىنجىرلاپ باققان

2014.01.22 14:22   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انحۇي ولكەسى چاۋحۋ قالاسى سانبيڭ قالاشىعى داليڭ قىستاعىنىڭ تۇرعىنى ەرلى – زايىپتى جوۋ فىڭگاڭنىڭ بالاسى جوۋ ۋەيباۋ 20 جىلدىڭ الدىندا، ءبىر رەتكى ابايسىزدىقتان ميى زاقىمدالعان، توڭىرەكتىڭ ءتورت بۇرىشىنداعى ەمحانانىڭ بارىنە بارسا دا ەشقانداي ءونىم بولماعان. كەيىنتىنەن بالاسى جىندانعاندىققان، ءار رەت اۋرۋى قوزعالعان سايىن وتباسىنداعىلارعا جانە كورشىلەرىنە حاۋىپ توندىرگەن. ەرلى – زايىپتى جوۋ فىڭگاڭ لاجىسىزدان ونى شىنجىرلاپ 15 جىل باققان. 20 – قاڭتاردا، ءتىلشى ءىستىڭ ءمان – جايىن بىلەتىن ادامداردىڭ دەرەك كوزى ارقىلى، اتالعان قىستاقتاعى 64 جاستاعى قارت جوۋ فىڭگاڭنىڭ ۇيىنە كەلىپ، قارتتىڭ جانىنا باتقان قاسىرەتىنە ورتاقتاستى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت