بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

يندونەزيانىڭ جاۆا ارالىنىڭ وڭتۇستىگىندەگى تەڭىز الابىندە 6.5 بال جەر سىلكىندى

2014.01.26 13:28   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  يندونەزيا ورتا جاۆا ولكەسىنىڭ وڭتۇستىگىندەگى تەڭىز الابىندا 25 – قاڭتاردا 6.5 بال جەر سىلكىندى، قازىرگە دەيىن بىرنەشە ادامنىڭ جارالانعانى جونىندە مالىمەت بەرىلدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت