بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بەلگيا A دارەجەلى بىرلەسپە جارىسىندا برۋگە كومانداسى 2:0 ۇپايمەن گەنك كومانداسىن جەڭدى

2014.04.18 14:48   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  13 – ءساۋىر، بەلگيانىڭ برۋگە قالاسىندا وتكىزىلگەن بەلگيا A دارەجەلى بىرلەسپە جارىسىندا برۋگە كومانداسى ءوز الاڭىندا 2:0 ۇپايمەن گەنك كومانداسىن جەڭدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت