بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

باتقان كەمەدەگى ۋاقيعاعا ۇشىراۋشىلاردىڭ سەميا مۇشەلەرى قۇتقارۋ قىزمەتىنە كوڭىلى تولماي، ساقشىعا قول جۇمسادى

2014.04.21 15:06   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  19 – ءساۋىر، وڭتۇستىك كورەيانىڭ «داۋرەن» اتتى سۋعا باتقان كەمەسىندەگى ۋاقيعاعا ۇشىراۋشىلاردىڭ سەميا مۇشەلەرى قۇتقارۋ قىزمەتىنە رازى ەمەس ەكەندەرىن ءبىلدىردى. ۋاقيعا تۋىلعاننان كەزدەن باستاپ، 19 – ءساۋىر ساعات 17دەن 20 مينۋت وتكەنگە دەيىن، 32 ادام قازا بولدى، قالعان 270 ادامنىڭ جاعدايىنان ەشقانداي حابار جوق، بۇل جوعالعان ادامداردىڭ ىشىندە 4 جۇڭگولىق ازامات بار.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت