بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

تيموشەنكو ۋكراينانىڭ شىعىس رايوندارىن كوزدەن كەشىردى(2)

2014.04.24 16:28  【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت