بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

تيموشەنكو ۋكراينانىڭ شىعىس رايوندارىن كوزدەن كەشىردى

2014.04.24 16:28   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  22 – ءساۋىر، ۋكراينانىڭ بۇرىنعى زۇڭليى، زۇڭتۇڭ كانديداتى تيموشەنكو ۋكراينانىڭ شىعىس رايوندارىن كوزدەن كەشىردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت