بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اۆستراليا ساياحاتشىنىڭ فوتو اپپاراتقا تۇسىرگەن سولتۇستىك كورەيا حالقىنىڭ تۇرمىس تىرشىلىگى

2014.11.06 13:26   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 6 - قاراشا، بەيجيڭ. 2013 – جىلى اقپان ايىندا، اۆستراليالىق ساۋداگەر اندرەۋ ماكلەود سولتۇستىك كورەيانىڭ پحەنيان قالاسىندا 4 كۇندىك ساياحاتتا بولعان كەزدە، ول قىس مەزگىلىندەگى پحەنيان قالاسىنداعى تۇرعىنداردىڭ تۇرمىس تىرشىلىگىن سۋرەتكە تۇسىرگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت