بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

وڭتۇستىك سۋداندا 300 بالا اسكەر ارميا قاتارىنان بوسادى

2015.02.12 16:45   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 12 – اقپان، بەيجيڭ. 10 – اقپان، وڭتۇستىك سۋداننىڭ پيبول رايونى، 300 بالا اسكەر ارميا قاتارىنان بوسادى. سول كۇنى ولار قۇرالدارى مەن اسكەري فورىمدارىن تاپسىردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت