بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جياڭشي ولكەسى ۋنيڭ اۋدانىندا نوسەر جاۋىپ تاسقىن اپاتى تۋىلدى

2015.07.02 14:52   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 2 – شىلدە، بەيجيڭ. جياڭشي ولكەسىنىڭ ۋنيڭ اۋدانىندا 1 – شىلدە كۇنى قالىڭ جاڭبىر جاۋىپ، كەنەتتەن تاسقىن ءجۇرىپ، 14 ادام تاسقىن سۋ قىسپاعىندا قالعان. ۋنيڭ اۋدانى ءورت ءوشىرۋ اترەتىنىڭ وفيتسەرلەرى مەن جاۋىنگەرلەرى دەر كەزىندە ناق مايدانعا جەتىپ، ءبىر ساعات قاربالاس قۇتقارۋ ارقىلى 14 ادامدى قۇتقارىپ العان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت