بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

شينجياڭ گۇما اۋدانىندا جەر سىلكىنىپ، 4 ادام قازا بولىپ، 48 ادام جارالاندى (سۋرەت)

2015.07.03 13:42   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 3 – شىلدە، بەيجيڭ. شينجياڭ حوتان ايماقتىق پارتكومنىڭ راستاۋىنشا، العاشقى ساناق بويىنشا، 3 – شىلدە كۇنى ساعات 9-دان 7 مينۋت وتكەندە حوتان ايماعى گۇما اۋدانىندا تۋىلعان 6.5 بال جەر سىلكىنىسىندە قازىرگە دەيىن 4 ادام قازا بولىپ، 48 ادام جارالانعان، 88 اۋىز ءۇي قۇلاعان نەمەسە اۋىر دارەجەدە بۇلىنگەن، جەر سىلكىنگەن وڭىرلەردە 17 حابارلاسۋ پۋنكتىندە ەلەكتر ۇزىلگەن، ءولىم – ءجىتىم جانە جارالانۋ، مال – مۇلىك شىعىنى قازىر ىشكەرىلەي تەكسەرىلۋ ۇستىندە. بۇل جايلى شينحۋا تورابى حابارلادى.

  ءتىلشىنىڭ ۇعىسۋىنشا، حوتان ايماعى اپاتتان قۇتقارۋدىڭ ەكىنشى دارەجەلى جوباسىن ىسكە قوستى، قازىر قۇتقارۋ جانە اپاتتىڭ جاعدايىن ساناققا الۋ قىزمەتى بەلسەندى ورىستەتىلۋدە.

  3 – شىلدە ساعات 9-دان 07 مينۋت وتكەندە شينجياڭ حوتان ايماعى گۇما اۋدانىندا 6.5 بال جەر سىلكىندى، حوتان ايماعى، قاشقار ايماعى، اقسۋ ايماعى قاتارلى وڭتۇستىك شينجياڭداعى ايماقتاردا سىلكىنىس ءدۇمپۋى كۇشتى بولدى، سىلكىنىس ورتالىعى پىشان اۋدانى اۋدان قالاشىعىنان باتىسقا قاراي 7.5 كيلومەتر قاشىقتىقتا.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت