بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش ۆاشينگتون قالاسىنداعى تەڭىز ارمياسىنىڭ بازاسىندا وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلدى

2015.07.03 15:41   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 3 – شىلدە، بەيجيڭ. 2 – شىلدە، ساقشىلار ا ق ش – تىڭ استاناسى ۆاشينگتون قالاسىنىڭ شىعىس وڭتۇستىگىندەگى تەڭىز ارمياسىنىڭ بازاسىنىڭ ماڭىندا كۇزەتكە تۇرۋدا. ا ق ش مەديالارىنىڭ حابارلاۋىنشا، سول كۇنى ا ق ش – تىڭ استاناسى ۆاشينگتون قالاسىنىڭ شىعىس وڭتۇستىگىندەگى تەڭىز ارمياسىنىڭ بازاسىندا وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلعان. قازىر ساقشىلار وسى بازا رايونى مەن ماڭايىنداعى جولداردى قاتاڭ كۇزەتكە العان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت