بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>قوعام

شينجياڭعا 2015 – جىلى ءتۇرلى سالاداعى دارىندىلاردان 18849 ادام شۇعىل قاجەت بولىپ وتىر

وقۋ – اعارتۋ سالاسىندا دارىندىلارعا دەگەن قاجەتسىنۋ وتە زور، حوتان ايماعىنا دارىندىلار توتەنشە قاجەتتى

2015.07.03 14:01     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 3 – شىلدە، بەيجيڭ. 2015 – جىلى شينجياڭعا ءتۇرلى سالاداعى دارىندىلاردان 18849 ادام شۇعىل قاجەت. مۇندا وقۋ - اعارتۋ سالاسى بيىل دارىندىلاردى ەڭ كوپ قاجەت ەتەتىن سالا بولىپ، جيىنى 4175 ادام قاجەت؛ حوتان ايماعىندا دارىندىلارعا دەگەن سۇرانىس ەڭ جوعارى، جيىنى 3115 ادام قاجەت.

 1 – شىلدەدە اۆتونوميالى رايوندىق ەڭبەككۇش بايلىعى جانە قوعامدىق قامتاماسىزداندىرۋ مەكەمەسىنەن ۇعىسۋعا قاراعاندا، «شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايونىنىڭ 2015 – جىلى وتە كەمشىل بولىپ وتىرعان دارىندىلاردى قاجەتسىنۋ احۋالىنا تەكسەرۋ جۇرگىزۋ تىزىمدىگى» (تومەندە «تىزىمدىك» دەلىنەدى) 29 – ماۋسىمدا جاريالاندى. «تىزىمدىكتە» حالىق شارۋاشىلىعىنىڭ كاسىپتىك سالالارىنىڭ قاجەتسىنۋى، قىزمەت ورىندارى تۇرلەرىنىڭ قاجەتسىنۋى قاتارلى بەس ءتۇرلى جاقتان شينجياڭعا شۇعىل قاجەتتى بولىپ وتىرعان دارىندىلار جونىندە تالداۋ جاسالعان.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.