بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تۋزۋ ۇلتىنىڭ كولەمدى ءان – ءبيلى ولەڭ تەاترى ــ كەمپىرقوساق اۋلەتى» ۇلتتار تەاترحاناسىندا قويىلدى

2015.10.13 15:37   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 10 – قازان، بەيجيڭ. (نياڭجي جيجيا) ورتالىق ۇلتتار ءان – ءبي ۇيىرمەسىنىڭ «داڭقپەن قاۋاشاق جارۋ» اتىنداعى 2015 – جىلعى كۇزگى ويىن – ساۋىعىنىڭ جاس ونەرپازدار جەلىلەس كونسەرتىندە تۋزۋ ۇلتىنىڭ كولەمدى ءان – ءبيلى ولەڭ تەاترى ــ «كەمپىرقوساق اۋلەتى» ۇلتتار تەاترحاناسىندا سالتاناتپەن قويىلدى. بۇل تەاتردى چيڭحاي ولكەسى تۋزۋ اۆتونوميالى اۋدانى حۋجۋ ۇلتتىق ءان – ءبي ۇيىرمەسى ورىنداعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 【13】 【14】 【15】 
【16】 【17】 【18】 【19】 【20】 【21】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت