بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سوماليدىڭ استاناسىنداعى ءبىر تەكسەرۋ پۋنكتىنىڭ ماڭىندا قوپارىلىستى شابۋىلى تۋىلىپ، 6 ادام قازا بولدى

2016.12.16 13:45   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 16 – جەلتوقسان، بەيجيڭ. سۋرتتە: 15 – جەلتوقسان سوماليدىڭ استاناسى موگاديشو قالاسىنداعى قوپارىلىستى تۋىلعان ناق مايدان. سوماليدىڭ استاناسى موگاديشو قالاسىنداعى ءبىر تەكسەرۋ پۋنكتىنىڭ ماڭىندا 15 – جەلتوقسان قوپارىلىستى شابۋىلى تۋىلىپ، از دەگەندە 6 ادام قازا بولعان، مۇنان سىرت 13 ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت