بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سىچۋاندا ازىقتىقتان ۋلانۋ وقيعاسى تۋىلىپ، ۋلانعان 30 ادامنان 2 ادام قازا بولدى(2)

2016.12.19 13:42   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

سىچۋاندا ازىقتىقتان ۋلانۋ وقيعاسى تۋىلىپ، ۋلانعان 30 ادامنان 2 ادام قازا بولدى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت